اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

      دوستانی که تاکنون دستگاه تصفیه آب خانگی یاغیرخانگی نخریده اند،توجه ودقت کنند که شرکتها ونمایندگان وسایرفروشند گان تصفیه آب،برای اینکه بتوانند  تعدادی بیشتر وگرانترازدستگاه های مذکوربه مردم بفروشند،اقدام به فریب دادن مردم نموده اند.روش کارآنان هم به این شکل است که برای اینکه به خریداراثبات کنند  آبی که مینوشند پرازمیکروب وناخالصی های بسیارخطرناک است،ازخریدار یک لیوان آب لوله  کشی شهردرخواست میکنند ویک لیوان هم از آب باصطلاح تصفیه شده ای که خود همراه آورده درکنارلیوان آب لوله کشی خریدارقرارمیدهند، سپس دستگاه برقی کوچکی که نامش الکترولیز است ولی خودشان هم نمیدانند آن دستگاه چیست،وچهارالکترود دارد،که دوتا ازآنها ازجنس آلمنیوم ودوتای دیگرازجنس آهن است، طوری درلیوانهای   محتوی آب قرارمیدهند که یک جفت ازالکترودآلمنیومی وآهنی دریک لیوان ، ویک جفت دیگردرلیوان دیگرقرارگیرد،آنگاه دوشاخه دستگاه به پریزبرق میزنند و پس ازچندد دقیقه می بینید که آن لیوان محتوی آب لوله کشی بسیارگرم وتیره وکثیف می شود،درحالیکه لیوان محتوی آب تصفیه شده مد نظرفروشنده، نه گرم می شود ونه تیره وکثیف . وچون عا مه مردم ازموضوع کلک آنان بی اطلاع اند ،به این طریق اغفال وترغیب شده وبلا فاصله اقدام به خرید دستگاه تصفیه آب ازآن  فروشنده می نماید. آنهم به هرقیمتی که فروشنده بگوید ،چون فروشنده به دروغ ادعا میکند که دستگاه درتمام نمایندگی های کشوربه همین قیمت است وهیچ نماینده ای هم حق ندارد قیمت رابالا یا پائین کند.
وامادرموردکلاهبرداری فروشندگان دستگاه های تصفیه آب به خلق الله باتوسل به ابزارفریبنده ای بنام  ( الکترولیز ) به این شکل است که : هرگاه ما دو۲عد د الکترود ،که یکی ازجنس آلمنیوم ودیگری ازجنس آهن باشد،درلیوانی پرازآب گذاشته وحدودان یا حداقل مقداردوازده۱۲ولت برق دی سی طوری بکارببریم که سرمثبت +(به الکترود آهنی) وسرمنفی-) به الکترودآلمنیومی)،ااتصال یابد،بنابرقانون تجزیه شیمیائی مواد بوسیله عبورجریان الکتریسته از آنها،اتمهای خنثای دوالکترود مذکورباردار شده وبه یون تبدیل می شوند. لذا همین یونها هستند که آب را تیره وچرکین وتقریبان گل آلودمیسازند. بنده خود شخصان این تحقیق نیزانجام داده ام . دراین تحقیق فلزهای گوناگون تحت آزمایش قراردادم ودیدم که درمیان آنها تنهاهمان دوفلز،یعنی (آلمنیوم وآهن ) که  ازسایرفلزات آب راکثیف ترمیکنند،آن شرکت های کلاهبردارهم همان دوفلز نیزاسباب وحشت واغفال مردم قرار داده اند، تابارعب و وحشت انداختن در دل آنان وبا گرانترفروختن وفروش بیشتر، پول بیشتری به جیب بزنند.       
محقق ومبتکروسازنده نخستین تلسکوپ نجومی کشور ایران ازاستان بوشهر
حسین پورزائر

21 دیدگاه برای “اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

 1. آقای پور زائر عزیز!!!
  آب سبک بد است یا خوب؟؟؟
  تی دی اس ۶۰۰ خوب است یا ۷۰؟
  نظر افرادی که تصفیه آب استفاده کردند رو پرسیدی؟
  همان به که شما از آب لوله کشی شهری برای شرب و استحمام و سایر مصارفت استفاده کنی . . .

 2. بنام خدا- باعرض سلام وادب خدمت برادر محترم (عالیجناب نصیری عزیز). این حقیر حسین پورزائر درپاسخ به آن برادر بزرگوار، به استحضار میرساند که : اولاً درود برحضرتعالی که حسن لحن انتقادتان ، نمایانگر اد ب ،نجابت وفرهیختگی ذاتی شما ست که از این بابت حقیر به حضرتعالی غبطه میخورد . ثانیاًازاینکه درگزارش فوق عمداً ازبکاربردن واژه ً بعضی ً خودداری نموده است ،دلایلی موثق ، محکم وعدیده در دست است که متا سفانه همگی بیانگر ونما یا نگر اغفا لگری و شعبده بازی حداکثری فعالان صنف مذکور، آنهم در روز روشن و به طریقی بسیار قبیح ، شرم آور وبرخلاف اصول علمی و موازین شرعی و عرفی در هر کوی وبرزن معمول ورایج گشته که شرح آن مثنوی هفتادمن کاغذ شود . به فرض اگرجز تعدادی انگشت شمار، اکثریت یک حزب دستشان به خون حزبی دیگر آغشته شده باشد، آیا با چنین فرضی میتوان گفت فقط ًبعضی ًً (یعنی تنها افرادی قلیل )مرتکب خونریزی وقتل شده اند؟!!! با این وجود: ازدست اندر کاران ، فروشندگان ومبلغان انگشت شماری نجیب همچون جنابعالی که نه تنها شرافتمندانه به تحصیل رزق و روزی حلال در صنف مورداشاره مشغولند،بل بدینوسیله نوعی خدمت به همنوعان خود ارائه میدهند،جداً ازآنان پوزش طلبیده وتقدیرمینماید ، عزت وشرفتان جاودانه انشاالله.
  ( منظور ما در این مطلب اکثریت صنف فروشندگان ومبلغان دستگاه تصفیه آب از طریق شعبده واغفال میباشند، نه اصناف دیگر )

 3. ضمن عرض سلام وسپاس از زحمات و وبلاگ خوب جناب مسیحا. لطفاًدر به روز نگه داشتن و یا حد اقل درانعکاس انتقاد یا مناظره دوسویه کاربران نسبت به یکدیگر(مانند پاسخ بنده به جناب سیاوش) بیشتر اهمیت دهیدوگرنه مانند فروشگاهی میماند که براثرتعطیلی مکرر وطولانی مدت سرانجام مشتریان خود را از کف میدهد.حسین پورزائر

 4. واما بابت کم لطفی (جناب آقا سیاوش عزیز) که سوء لحن واهانت بسیار زشتشان درطرزانتقاد ازاین فقیر، که بخودی خود بیانگر بیسوادی ، جهالت وبی ادبی اوست ، جداً متآسفم ودلم برای امثال او میسوزد،( شخصیت هر شخص زیر زبان او نهفته است). درهرصورت اگر چه نیازی به پاسخ دادن به امثال ایشان نمی بینم، زیرا سطح سواد ایشان خیلی پایین تر از آن است که اهل بحث و جدل منطقی ودرک مسائل علمی باشند. با این وجود سخاوتمندانه وبابیانی ساده وعامیانه خدمتشان عرض میکنم که: آب آن لیوانی که توسط دستگاه الکترولیز فروشنده (یعنی خودجنابعالی) کثیف وگل آلودنمیشود، به این دلیل است که قبلاً و درغیاب مشتری تمام عناصرواملاح مفید(ازجمله انواع ذرات فلزی معلق ومتعلق به آب که بستر ومدار اصلی حرکت الکترونها در آب می باشند وهمین ذرات فلزی موجود در آب هستند که گاهاً باعث برق گرفتگی انسان میشود)،همه را بطریقی ((توسط دستگاه تصفیه آب غیر استانداردی)) ازآن آب کذایی (آب تقلبی) زدوده اید ، که دیگر ازنظربهداشتی آن آب فقط بدرد فاضلآب میخورد نه نوشیدن ، حال از شما می پرسم : درچنین آبی (که اینچنین بلایی برسرش آورده اید) که در آن هیچ اثری ازذرات هادی الکتریسته که کانال وبستر اصلی حرکت الکترونها ست باقی نگذاشته اید وازطرفی هم بدون حضورآن ذرات ، تجزیه شیمیایی مواد امکان پذیرنیست، یعنی مدار وپل ارتباطی میان قطبین منفی و مثبت دو الکترود مذکور قطع کرده اید، وبدینوسیله راهی جهت جاری شدن الکترون ها باقی نگذاشته اید،(منظورهمان آب تقلبی شماست که چنین بلایی بر سرش آورده اید)اکنون دیگرچگونه تجزیه شیمیایی میتوان انجام داد تا آن آشغال وکثافاتی که ناشی ازتجزیه وجدا شدن ذرات تشکیل دهنده ی آن دو عدد الکترود ًآهن وآلمنیومً در آب لیوان شماست ، صورت پذیرد وکثیف وگلآلود شود؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
  حالافهمید ید که جنابعالی نادان وکلاهبرداراست نه بنده که خیرخواه ملتم هستم؟
  گفتم که الف ، گفت دگر؟ گفتم هیچ : درخانه اگرکس است یک حرف بس است. اینهمه ملت ایران ازبنده تقدیر جنابعالی اعتراض.حتماً ریگی داخل کفشت هست دیگه والاچرا………

 5. . واما بابت کم لطفی (جناب آقا سیاوش عزیز) که سوء لحن واهانت بسیار زشتشان درطرزانتقاد ازاین فقیر، که بخودی خود بیانگر بیسوادی ، جهالت وبی ادبی اوست ، جداً متآسفم ودلم برای امثال او میسوزد،( شخصیت هر شخص زیر زبان او نهفته است). درهرصورت اگر چه نیازی به پاسخ دادن به امثال ایشان نمی بینم، زیرا سطح سواد ایشان خیلی پایین تر از آن است که اهل بحث و جدل منطقی ودرک مسائل علمی باشند. با این وجود سخاوتمندانه وبابیانی ساده وعامیانه خدمتشان عرض میکنم که: آب آن لیوانی که توسط دستگاه الکترولیز فروشنده (یعنی خودجنابعالی) کثیف وگل آلودنمیشود، به این دلیل است که قبلاً و درغیاب مشتری تمام عناصرواملاح مفید(ازجمله انواع ذرات فلزی معلق ومتعلق به آب که بستر ومدار اصلی حرکت الکترونها در آب می باشند وهمین ذرات فلزی موجود در آب هستند که گاهاً باعث برق گرفتگی انسان میشود)،همه را بطریقی ((توسط دستگاه تصفیه آب غیر استانداردی)) ازآن آب کذایی (آب تقلبی) زدوده اید ، که دیگر ازنظربهداشتی آن آب فقط بدرد فاضلآب میخورد نه نوشیدن ، حال از شما می پرسم : درچنین آبی (که اینچنین بلایی برسرش آورده اید) که در آن هیچ اثری ازذرات هادی الکتریسته که کانال وبستر اصلی حرکت الکترونها ست باقی نگذاشته اید وازطرفی هم بدون حضورآن ذرات ، تجزیه شیمیایی مواد امکان پذیرنیست، یعنی مدار وپل ارتباطی میان قطبین منفی و مثبت دو الکترود مذکور قطع کرده اید، وبدینوسیله راهی جهت جاری شدن الکترون ها باقی نگذاشته اید،(منظورهمان آب تقلبی شماست که چنین بلایی بر سرش آورده اید)اکنون دیگرچگونه تجزیه شیمیایی میتوان انجام داد تا آن آشغال وکثافاتی که ناشی ازتجزیه وجدا شدن ذرات تشکیل دهنده ی آن دو عدد الکترود ًآهن وآلمنیومً در آب لیوان شماست ، صورت پذیرد وکثیف وگلآلود شود؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
  حالافهمید ید که جنابعالی نادان وکلاهبرداراست نه بنده که خیرخواه ملتم هستم؟
  گفتم که الف ، گفت دگر؟ گفتم هیچ : درخانه اگرکس است یک حرف بس است. اینهمه ملت ایران ازبنده تقدیر جنابعالی اعتراض.حتماً ریگی داخل کفشت هست دیگه والاچرا

 6. بنام خدا- اینجانب حسین پورزائر باعرض سلام وادب وسپاس خدمت برادر محترم (جناب نصیری عزیز). درپاسخ به آن جناب بزرگوارعرض کنم : که اولاً احسن برحضرتعالی که حسن لحن انتقادتان ازحقیر، نشان ازادب واصالت وفرهیختگی شماست، ثانیاً جسارتاً ازاینکه درگزارش فوق عمداً ًازبکاربردن واژه ً بعضی ً خودداری نموده ام دلایلی موثق ، محکم وعدیده در دست دارم که بیانگر کلاهبرداری حداکثری فروشندگان ومبلغان دستگاه تصفیه آب به طریق نامشروع می باشد که شرح آن مثنوی هفتادمن کاغذ شود . لیکن با این وجودجداً ازفروشنگان ودست اندرکاران احتمالی وقلیلی همچون شما که صادقانه وشرافتمندانه کاسبی میکنند ونان حلال میخورند پوزش می طلبم وتقدیرمینمایم ، عزت وشرفتان مستدام انشاالله.

 7. بنام خدا- اینجانب حسین پورزائر باعرض سلام وادب وسپاس خدمت برادر محترم (جناب نصیری عزیز). درپاسخ به آن جناب بزرگوارعرض کنم : که اولاً احسن برحض گفت:

  پاسخ به اعتراض جناب نصیری ازطرف محقق حقیر حسین پورزائر از بوشهر در مورد کلاهبرداری فروشندگان دستگاه تصفیه آب

 8. جناب آفای ….
  متاسفانه کم لطفی بعضی همکاران در عرصۀ علمی و تخصصی صنعت آب و فاضلاب کشور باعث شده که عزیزان کم لطفی همچون شما با ارائۀ مطالب اینچنین ذهنیت مردم را نسبت به صنعت و صنف تصفیه آب کشور مشوش کنند . لازم به یاد آوری است که لطف بفرمایید و این کشف علمی خود را مزین بفرمایید به اینگه بعضی از فروشندگان یا نمایندگان . البته اینکه بعضی همکاران در بعضی نقاط محروم و دور افتاده از دنیای ارتباطات از سادگی ، کم سوادی و یا بیسوادی قشر خاصی از مردم سو استفاده می نمایند دیده شده . این روزها مردم با استفاده از وسایل ارتباطی در دسترس و موثق کمتر اسیر پلشتی ها می شوند . شما هم اگر می خواهید در جای عدالت و حق قرار گیرید بعنوان یک فرد تحصیلکرده جامعه ایرانی لطف بفرمایید کلمه بعضی را در مطلب خود بگنجانید . باتشکر

 9. آقایی
  که کلی تحقیق کردی و به این نتیجه های شگفت رسیدی
  این تحقیقو نکردی که چرا آبی که این شرکتا از دستگاه خودشون میگیرن چرا این همه کثیفی روش تولید نمیشه؟
  پس یه لطفی کن و نتیجه نادانی خودتو به حساب کلاه برداری دیگران نزار

 10. بنام خدا.جداً جادارد که مسئولان ومجریان امرنسبت به این کشف بسیارارزشمند این محقق روشنفکرآقای (حسین پورزائر)نهایت سپاس وقدر دانی ای که در خور زحمات وپشتکارایشان وهمینطور اقدام وی نسبت به افشا ومعرفی شیادان وکلاهبرداران برعلیه خلق الله باشد ، بجای آورند.من خود پیش ازآقای پورزائر نسبت به این نوع تبلیغ دروغین بعضی ، بلکه اکثر فروشندگان تصفیه آب شدیداً دچار سوء ظن شده بودم ،اما به رازعلمی وعینی آن پی نبردم. اکنون به سهم خودم ازاقدام مهم جناب آقای حسین پورزائرازاستان بوشهر نهایت سپاس گزاری وآرزوی توفیقات روزافزون الهی بجای می آورم.دانشجوی رشته الکترونیک امین میرزائی ازاراک.

  مسیحا:
  …………

دیدگاه ها بسته شده.