روزی کن!!!!!!

 
 
خدایا !
به من توفیق تلاش در شکست..
صبر در نومیدی..
رفتن بی همراه..
جهاد بی سلاح..
کار بی پاداش..
فداکاری در سکوت..
دین بی دنیا..
خوبی بی نمود…
عظمت بی نام…
خدمت بی نان..
ایمان بی ریا…
خوبی بی نمود…
گستاخی بی خامی…
مناعت بی غرور..
عشق بی هوس ..
تنهایی در انبوه جمعیت…
ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند…

روزی کن
 
 
 

دکتر علی شریعتی